Các trưởng phòng ban

no-avatar.jpg
 Họ tên: HÀ XUÂN DŨNG
 Chức vụ: Trưởng phòng hành chính nhân sự.
 Bằng cấp  
 Kinh nghiệm:
 Điện thoại: 0905.609.620
no-avatar.jpg
 Họ tên: ĐẶNG THỎA
 Chức vụ: Trưởng phòng kinh doanh & kỹ thuật bê tông
 Bằng cấp  
 Kinh nghiệm:
 Điện thoại: 0905.058.290, 0935.000.622
no-avatar.jpg
 Họ tên: PHAN THỊ MINH HƯỜNG
 Chức vụ: Trưởng phòng tài chính- kế toán.
 Bằng cấp Cử nhân đại học kinh tế
 Kinh nghiệm:
 Điện thoại: 0935.026.826
no-avatar.jpg
 Họ tên: NGUYỄN HỮU THƯ
 Chức vụ: Trưởng phòng quản lý thiết bị- xe máy
 Bằng cấp  
 Kinh nghiệm:
 Điện thoại: 0903.579.745